Search

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  มนตรี   นามสกุล  ลิ้มฉาย
ชื่อเล่น  อ.บอล
ภูมิลำเนา  ราชบุรี
ตำแหน่ง ครู คศ.1
สอน  วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น